Sammanfattning av rapporten

223 användare användare har testat appen tolkvox

I projektet har utvärderats om, och i så fall på vilket sätt, on demand-tolkning till och från engelska kan användas i Region Stockholm för att förbättra patientflöde, vårdkvalitet och patientsäkerhet.

I projektet har sådan tolkning tillhandahållits genom smartphone-appen Tolkvox från Semantix. Genom tjänsten har användarna on demand kunnat nå kvalificerade tolkar i tretton länder.

Tjänsten har använts av 223 användare vid fyra sjukhus och en vårdcentral för 995 tolkade samtal. Totalt har 35 olika språk tolkats. Den genomsnittliga samtalslängden har varit 13,6 minuter. Den genomsnittliga framkopplingstiden har varit 25 sekunder. I 21 fall har tolk inte kunnat tillhandahållas.

Utvärderingen visar att användarna uppskattar tjänsten. I enkätundersökningen har tjänsten erhållit ett Net Promoter Score-genomsnitt om 9,11 / 10. 

ökad effektivitet

I intervjuerna framkommer att det användarna framför allt värdesätter är att de blir mer flexibla i sin tolkanvändning, jämfört med att som vanligtvis förboka tolkar. Användarna beskriver att i stället för att kommunikationen med patient och anhöriga koncentreras till förbokade tider, har kommunikationen under piloten kunnat ske löpande under vårdkedjan, efter hand som behov uppstått. Ofta har flera korta samtal ersatt ett längre förbokat samtal.

En betydande majoritet av användarna instämmer i att tillgång till on demand-tolkning av aktuellt slag skulle göra deras arbete mer effektivt. Av intervjuerna framgår att effektivitetsvinsterna bland annat består i följande.

  • Vårdflödet har inte behövt anpassas efter tolkbokningar. Till exempel har läkare på akutmottagning kunnat ta patientsamtal när det varit optimalt ur ett flödes- och prioriteringsperspektiv, i stället för när en tolk varit bokad.

  • Tolkning har kunnat användas vid fler tillfällen och på nya sätt. Till exempel har sjuksköterskor på vårdcentral kunnat ringa patienter med tolk för att lämna provsvar, och på så sätt kunnat undvika ett inbokat patientmöte.

  • Verksamheterna har sluppit den administration och samordning mellan vårdpersonal som är förknippad med att förboka tolkar.

förbättrad vårdkvalitet och patientsäkerhet

En betydande majoritet av användarna instämmer i att tillgång till on demand-tolkning av aktuellt slag förbättrar vårdkvaliteten och patientsäkerheten. Av intervjuerna framgår att denna förbättring bland annat beståt i att vårdpersonalen inför akuta åtgärder snabbt kunnat inhämta erforderlig information från patienten i stället för att använda anhörigtolkning, kroppsspråk eller gissningar.

förbättrat patientbemötande

En betydande majoritet av användarna instämmer i att tillgång till on demand-tolkning av aktuellt slag förbättrar bemötandet av patienter och anhöriga som inte talar svenska eller engelska. Av intervjuerna framgår att denna förbättring bland annat består i att tolkning enkelt kunnat användas också för korta omvårdnads- och informationssamtal. Till exempel har läkare på barnakuten snabbt kunnat informera oroliga föräldrar om barnets tillstånd.

Få problem med att tala engelska med tolken

Samtliga intervjuade användare utom en har uppgivit att det fungerat bra att tala engelska med tolken. Många användare har framhållit att de är vana vid att använda engelska i sitt arbete samt att de kunnat förmedla eventuella begrepp de inte kunnat på engelska genom att förklara begreppets innebörd med andra ord för tolken. I enkätundersökningen har en betydande majoritet instämt i att det eventuella problem källspråket inneburit uppvägts av den ökade tillgängligheten till tolk.

Samma kostnad men fler tolktillfällen

En rudimentär kostnadsjämförelse från Semantix sida visar att användande av Tolkvox under piloten inneburit en marginell minskning av tolkkostnaderna, jämfört med om behovet lösts med avrop från Region Stockholms ramavtal. Enligt bedömningen har samtidigt antalet tolktillfällen för den aktuella kostnaden ökat med drygt 65%, bestående av tillkommande korta samtal som i vanliga fall inte hade tolkats.