Frågor och svar

 

Är det tillåtet att använda tolkar utomlands i sverige?

Ja. Tolkvox är utvecklat med beaktande av offentlighets- och sekretesslagen, personuppgiftslagen/GDPR, språklagen samt de speciallagstiftningar som gäller för personuppgiftsbehandling i sjukvård och socialtjänst.

Användande av Tolkvox har också godtagits såvitt avser sekretess- och personuppgiftsbehandling av bland annat Stockholms läns landsting. För juridisk dokumentation, kontakta oss.

 

Måste användaren kunna perfekt engelska?

Nej. Våra tolkar är vana vid användare som har engelska som andraspråk. Om användaren inte kan ett visst ord, kan man förklara innebörden för tolken istället. Dessutom finns en svensk-engelsk ordlista för myndighetsbegrepp inbyggd i Tolkvox app.

Tolkvox är inte heller tänkt att ersätta er tillgång till svenska tolktjänster, utan att vara ett komplement för de användare som är bekväma med att tala engelska i sitt arbete.

"Det lilla besvär det innebär att tala engelska med tolken uppvägs utan vidare av den flexibilitet man får i gengäld."

Sjuksköterska akutmottagningen, Capio S:t Görans sjukhus.

 

Är tolkarna insatta i svenska regelverk och det svenska samhället?

Nej. Tolkarna är dock väl förtrogna med övergripande rätts-, sjukvårds- och socialförsäkringssystem enligt europeisk modell. Oftast går det att förklara eventuella specifika svenska begrepp för tolken. Om samtalet kräver att tolken har ingående kunskaper om svenska förhållanden är det lämpligare att använda en kvalificerad svensk tolk.

 

Kan vi använda Tolkvox om vår myndighet har ett befintligt ramavtal om svenska tolkförmedlingstjänster?

Det beror på hur ramavtalet är formulerat, men i nio fall av tio kan Tolkvox direktupphandlas som ett komplement. Kontakta oss för mer information.

 

Hur har tolkarna kvalitetssäkrats?

Tolkvox tolkar har eftergymnasial utbildning och i regel minst två års yrkeserfarenhet av tolkning eller motsvarande arbetsuppgifter (t.ex. översättning). Deras utbildning omfattar såväl tolketik och tolkteknik som sektorsspecifik terminologi för sjukvård, socialtjänst och rättsväsende.

Tolkarna har genomgått ingående bakgrundskontroller och testning. Efter varje samtal inhämtas återkoppling från användaren.

Vad gäller tolkarnas arbetsvillkor, tillämpar vi Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer - se vidare i vårt policy statement.